Blogi

AnalytiikkaÄly Aalto-yliopiston Kärkihankemessuilla

AnalytiikkaÄly, yhdessä muiden Aalto-yliopistossa toimivien, Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien korkeakoulutuksen kehityshankkeiden kanssa, esittäytyi aaltolaisille Kärkihankemessuilla 29. maaliskuuta.

Tilaisuuden messuosuus sai innostavan avauksen, kun hankkeet esittäytyivät ja otettiin vastaan hyvissä tunnelmissa. AnalytiikkaÄlyn ohella yleisö sai tilaisuuden tutustua laajaan skaalaan mielenkiintoisia hankkeita kielen oppimisen, yrittäjyyden, yliopistopedagogiikan, opiskelijahyvinvoinnin, opiskelijavalintojen, oppimisympäristöjen ja digitaalisen koulutuksen tiimoilta.

Tapahtuma innoitti vilkasta keskustelua ja mielenkiintoa kehittämishankkeiden ja aiheiden suhteen. Yli sata kävijää pääsi tutustumaan ja keskustelemaan ajankohtaisista kehityskohteista, –toimista ja saavutuksista. Yleisö koostui pääsääntöisesti ohjelmajohtajista, oppimispalveluiden ja muiden palveluiden väestä, mutta myös muita hankkeiden fokuksista kiinnostuneita saapui paikalle kuulemaan ja tutustumaan hankkeisiin.

Tapahtumassa korostettiin viestinnän tärkeyttä ja huomionarvoista oli erityisesti hankkeemme näkökulmasta, että kiinnostusta ja tarvetta oppimisanalytiikalle löytyy paljon. Kärkihankemessujen keskiössä oli myös yhteistyön rohkaisu eri tekijöiden välillä. Yhteistyö eri hanketoimijoiden välillä on tärkeä voimavara, sillä hankkeissa tavoitellaan pysyviä edistysaskelia, ja –toimia, jotka voidaan integroida osaksi yliopistojen arkitoimintaa. Vastaavat tapahtumat ovat omiaan kuvastamaan sitä työtä, jota tehdään monilla tahoilla opiskelun, oppimisen ja kaikkeen oppimiseen ja koulutukseen liittyvien aspektien kehittämiseksi, ja toimii hyvänä muistutuksena ja alustana projektien väliselle yhteistyölle ja koordinaatiolle.

Oppimisanalytiikan näkökulmasta monet kaikista esitellyistä kehityksen kohteista nivoutuvat yhteen: Parhaimmillaan oppimisanalytiikan tulisi voida edistää opintojen joustavuutta ja saumattomuutta aina koulutukseen hakemisesta valmistumiseen ja työllistymiseen. Tämän onnistuneen tapahtuman innoittamana kehitystyö ja –projektit pääsevät jatkamaan monipuolisella, opiskeluun ja siihen liittyvien aiheiden kehitykseen keskittyneellä otteella yhteistyössä opiskelijoiden, opettajien, ohjaajien ja muiden avaintekijöiden kanssa.

Amanda Sjöblom,

Aalto-yliopisto

Blogi

Oppimisanalytiikka ja sitä tukevat käytänteet

AnalytiikkaÄly -hankkeessa kehitetään oppimisanalytiikkaa ja sitä tukevia käytäntöjä, joiden avulla korkeakouluissa tuetaan sujuvaa opiskelua opintojen eri vaiheissa. Syksyn 2018 kuluessa olemme kartoittaneet käyttäjätarpeita opiskelijoilta, omaopettajilta, sekä tiedekuntien ja yliopiston hallinnon edustajilta. Keväällä ja kesällä 2019 siirrymme kohti sovellusten kehitystä, joita pilotoidaan syksystä 2019 alkaen.

Oppimisanalytiikka tarkoittaa oppimisesta ja opiskelusta kertyvän datan hyödyntämistä analysoituna palautteena eri käyttäjäryhmille. Analytiikkaa on hyödynnetty monilla eri aloilla jo pitkään, mutta koulutuksen ja oppimisen optimointiin analytiikkaa on sovellettu vasta noin kymmenen vuoden ajan ja erityisesti aivan viime vuosina. Koska oppimisanalytiikka perustuu opiskelijoista kertyviin digitaalisiin jälkiin, on analytiikkatiedon hyödyntäminen tiiviisti yhteydessä koulutuksen digitalisaatioon, eli niiden tietojärjestelmien ja digitaalisten toimintaympäristöjen käyttöön joita korkeakouluissa tällä hetkellä kasvavasti hyödynnetään.

Hankkeessamme keskitytään erityisesti opiskelun ohjauksen, opintojen suunnittelun, etenemisen seurannan ja tukemisen sekä johtamisen näkökulmiin. Tällä hetkellä  suurin osa oppimisanalytiikkaa hyödyntävistä työkaluista on kehitetty opintojaksoilla tapahtuvan oppimisen ja opiskelun optimoinnin tueksi. AnalytiikkaÄly-hankkeessa keskitymme opintojen kokonaispolun tukemiseen pidemmällä aikavälillä.

Olennainen osa oppimisanalytiikkan käytölle ovat siihen liittyvät juridiset kysymykset, kuten tietosuoja, sekä eettiset näkökulmat, esimerkiksi kenelle opiskelijan tiedot näkyvät oppilaitoksessa ja mitä näytämme opiskelijalle itselleen. Pohjautuen eri käyttäjäryhmien tarpeisiin sekä kokemuksiin luomme toimintamalleja oppimisanalytiikan soveltamiselle. Oppimisanalytiikan käytössä erityisesti opiskelijoiden yksityisyys, tiedon keräämisen ja käyttötarkoitusten vastuullisuus ja läpinäkyvyys, sekä tiedon tallentaminen ja erilaiset analyysimenetelmät ovat nousseet esille tärkeinä näkökulmina.

Oppimisanalytiikasta maaliskuussa kirjoitti

Anni Silvola,

Oulun yliopisto