Materiaalit ja julkaisut

Mitä on oppimisanalytiikka?

Oppimisanalytiikalla tarkoitetaan automaattista oppimiseen liittyvän tiedon keräämistä, analysointia ja käyttäjälle palauttamista ymmärrettävässä muodossa (Siemens, 2013). Oppimisanalytiikan tavoitteena lisätä käyttäjien tietoa ja tukea heidän toimiaan ja toimintojen kehittämistä. AnalytiikkaÄly-hankkeessa on kehitetty analytiikkaa opiskelija-, ohjaaja- ja instituutiotasolla. Hankkeessa on keskitytty erityisesti yliopisto-opiskelijoiden opiskelupolun tukemiseen. Opiskelupolulla tarkoitetaan opiskeluperiodien, lukukausien ja lukuvuosien ajanjaksoa, sekä jatkumoita opiskelun etenemisessä yliopisto-opiskelun aikana.   

Oppimisanalytiikkaa voidaan tarkastella useilla eri toimijatasoilla, jotka määräytyvät sen mukaan, kuka on tiedon käyttäjä. Lisäksi toimijataso määrittää tiedon käyttökonteksteja. Tiedon käyttötarkoitusten ja kontekstien tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan selkeästi määrittää esimerkiksi eri tilanteisiin liittyvät tietosuojakysymykset, eettiset kysymykset, sekä esimerkiksi tiedon tulkintaa määrittävät reunaehdot. 

Opiskelijalle oppimisanalytiikka voi tarkoittaa esimerkiksi opintopistekertymiin perustuvaa tietoa kuormituksesta ja valmistumisesta, tai ehdotuksia kursseista tai tarvittavista toimista, kuten ilmoittautumisista. Opettajalle oppimisanalytiikka voi tarjota esimerkiksi tietoja kurssin sujuvuudesta, pedagogisten elementtien toimivuudesta tai arvioiduista esitietovalmiuksista. Ohjelmajohdon ja hallinnon tasoilla voidaan tarjota tietoa esimerkiksi kohorttien etenemiseen vaikuttavista tekijöistä, kuten kurssien päällekkäisyyksien vaikutuksista valmistumiseen tai pullonkauloihin. 

Oppimisanalytiikan eri tasot

Opiskelijan tukeminen oppimisanalytiikalla  

Opintojen edetessä opiskelijan tuen tarve vaihtelee ja opiskelun päämäärät kehittyvät. Tavoitteena on, että opiskelijan tietoisuus ja toimijuus omiin opiskelutaitoihin liittyen kehittyy opintojen aikana. AnalytiikkaÄly-hankkeessa luodut suunnittelu- ja seurantatyökalut on tarkoitettu tukemaan näitä tavoitteita.    

Hankkeessa kartoitettiin opiskelijoiden käyttäjätarpeita oppimisanalytiikan näkökulmasta. Alla aiheeseen liittyviä julkaisuja:

 

  • Silvola, A., Näykki, P., Kaveri, A. & Muukkonen, H. (2021). Expectations for Supporting Student Engagement with Learning Analytics: An Academic Path Perspective. Computers and education, 104192. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2021.104192
  • Okkonen, J., Helle, T., Lindsten, H. (2020) Expectation differences between students and staff of using learning analytics in Finnish universities. in Rocha et al 2020:  Information Technology and Systems – Proceedings of ICITS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer

 

Muita hankkeen aiheisiin liittyviä julkaisuja

 

Seminaarien tallenteet

Videotallenne: 9.5.2022, AnalytiikkaÄly-Etäohjaus: Loppuseminaari

Videotallenne: 16.12.2021, AnalytiikkaÄly-Etäohjaus: Analytiikka (etä)ohjauksessa

Videotallenne: 22.3.2021, AnalytiikkaÄly: Opiskelijan työpöytä -webinaari

Ohjaajan oppimisanalytiikka 

Oppimisanalytiikkaa voidaan hyödyntää ohjauksen tukena eri tavoilla. AnalytiikkaÄly-hankkeessa oppimisanalytiikan hyödyntämistä on testattu esimerkiksi ohjaustapaamisen valmistautumisessa, ohjaustilanteessa keskustelun tukena, sekä yksittäisen opiskelijan ja opiskelijaryhmän etenemisen seurannan työkaluna. Hankkeessa kehitettyjen työkalujen avulla ohjaajat saavat nopeasti yhteen koottua tietoa ohjattavien opiskelijoiden opintosuunnitelmista ja etenemisestä.  Ohjaajat voivat tiedon avulla tunnistaa ohjauksen tarvetta ja kohdistaa tukea opiskelijoille myös ennakoivasti.  

Videotallenne 20.4.2021 Ohjaajan työpöytä -webinaari

Korkeakoulun johtamisen analytiikka 

Oppimisanalytiikka tarjoaa korkeakoulun johdolle tietoa, jonka mukaan toimintaa voidaan kehittää ja ohjata. Hankkeessa kehitetyt työkalut mahdollistavat koulutuslogistiikan kapeikkojen tunnistamisen niin tutkinto-ohjelma- kuin korkeakoulutasollakin.  Opintoja sujuvoittavien ja keskeyttämisiä vähentävien toimenpiteiden valinta on kuitenkin edelleen johdon vastuulla.   

Oppimisanalytiikan käyttöönotto  

Oppimisanalytiikan käyttöönotto vaatii useiden eri tahojen sitouttamista uusien työkalujen luomiseen, käyttöönottoon ja toimintakulttuurin kehittämiseen. Näitä tahoja ovat muun muassa johtajat, ohjaajat, opiskelijat, IT-asiantuntijat, lakiasiantuntijat sekä eettinen lautakunta. Monien näkökulmien huomioiminen sekä käyttäjien osallisuus korostuvat vastuullisessa käyttöönottoprosessissa. AnalytiikkaÄlyssä on korostunut sidosryhmien osallistaminen kaikkiin vaiheisiin, sekä heidän ymmärryksen lisääminen oppimisanalytiikasta tarkoituksista sekä välineiden mahdollisuuksissa. Oheinen kuvaaja havainnollistaa tärkeiksi havaittuja prosessin elementtejä.  

Oppimisanalytiikan käyttöönoton kannalta keskeisiä elementtejä.

Opintopolku palvelupolkuna – analytiikan näkökulmia -webinaari

Palvelumuotoilun ala tarjoaa tehokkaita työkaluja oppimisanalytiikan prosessien suunnitteluun ja hiomiseen. AnalytiikkaÄly-hankkeessa Lapin yliopiston palvelumuotoilun asiantuntijat ovat olleet kehittämässä opintopolkuun palvelupolun näkökulmia. Alla olevan webinaaritallenteen avulla voit tutustua aiheeseen tarkemmin.

Eettiset ja juridiset kysymykset  

Oppimisanalytiikan eettiset ja juridiset kysymykset ovat keskeinen osa oppimisanalytiikan vastuullista käyttöönottoa. Ne muodostavat myös monitasoisen kokonaisuuden, johon AnalytiikkaÄlyssä on jäsennetty vastauksia eri näkökulmista. Aiemmissa tutkimuksissa oppimisanalytiikan eettisiksi kysymyksiksi on tunnistettu esimerkiksi erilaiset käyttäjien yksityisyyteen, tiedon keräämisen ja käytön läpinäkyvyyteen, tiedon käyttäjien tietoisuuteen ja tiedon hyödyntämisen käytänteisiin liittyvät kysymykset. Eettisiä kysymyksiä voidaan tarkastella eri toimijatasojen kautta, jolloin niitä voidaan ratkoa tarkemmin määritellyissä konteksteissa ja eri toimijoiden näkökulmia huomioiden.

AnalytiikkaÄly-hankkeessa on tuotettu tietoa oppimisanalytiikan juridisista kysymyksistä. Oulin ja Voutilaisen (2019) selvitys Oppimisanalytiikka ja opiskelijatietojen käsittely yliopistoissa pyrkii vastaamaan oikeudellisesti merkityksellisiin kysymyksiin oppimisanalytiikan käytöstä suomalaisissa yliopistoissa opiskelijan näkökulmasta ja kuinka opiskelijan tietoja saa käsitellä.  Oppimisanalytiikan käyttöönottoon liittyvän riskienarvioinnin tekemisen tueksi on kehitetty verkossa oleva riskinarviointityökalu Riskiarviotyökalu (ISY, Haapaniemi ja Sariola, 2020) 

Myös oppimisanalytiikan organisaatiokohtaista linjaustyötä on kehitetty eteenpäin. Oppimisanalytiikan linjaukset auttavat eettisten kysymysten näkyväksi tekemisessä, sekä yhdessä sovittujen käytänteiden kehittämisessä. Hankkeen Partneriyliopistoissa ollaan ottamassa käyttöön oppimisanalytiikan yliopistotasoisia linjauksia. Lisäksi hankkeessa on kehitetty raami, joka avaa linjaustyöhön vaadittavaa työskentelyä organisaatioissa:

Lisäksi hankkeessa on selvitetty opiskelijoiden näkemyksiä eettisiin kysymyksiin, sekä selvitetty oppimisanalytiikan kirjallisuuden esille nostamia eettisiä kysymyksiä oppimisanalytiikassa. Muita juridisia ja eettisiä näkökulmia on selvitetty partneriyliopistoissa tarpeen mukaan. Alla aiheeseen liittyviä julkaisuja.   

  • Okkonen, J., Helle, T., Lindsten, H. (2020) Ethical considerations on using learning analytics in Finnish higher education. in Ahram and C. Falcão (eds.), Advances in Usability and User Experience, Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer
  • Silvola, A., Gedrimiene, E., Pursiainen, J., Rusanen, J. & Muukkonen, H. (in press) Oppimisanalytiikan eettiset kysymykset – laadullinen meta-analyysi. Kasvatus-lehti 3/2021.

Moninaisen selvitystyön pohjalta opiskelijoiden ja opettajien esittämiä tyypillisiä kysymyksistä olemme koostamassa Useimmin kysytyt kysymykset –osion, joka on tulossa pian nettisivuillemme.  

Tietosuojaperiaatteet, riskiarvio ja vaikutustenarviointi -webinaari

Muut webinaaritallenteet

Analytiikkaseminaari 4.5. Tulevaisuuspuheenvuorot

https://www.youtube.com/watch?v=XLsuCPWA_B4

Puhujiat:

Antti Mäki /CSC

Jonna Korhonen / Opetus- ja kulttuuriministeriö

prof. Hanni Muukkonen / AnalytiikkaÄly-hankkeen johtaja

AnalytiikkaÄly, Student Dasboard -webinaari

Personalized Feedback at Scale -webinaari

Abelardo Pardo, Joonas Pesonen, Anni Silvola

Esitykset ja konferenssiposterit

ITK-päivät 2021

NORDIC LASI 2021

EARLI 2021

Pedaforum 2020

Digiohjausta kaikille loppuseminaari: Oppimisanalytiikan merkitys ohjauksessa ja kokemuksia analytiikan hyödyntämisestä

LAK 2020

  • Lallimo Jiri, Sjöblom Amanda: Student-centered Development of Learning Analytics at an Higher Education Institution

Pedaforum 2019

ITK-päivät 2019

Opinnäytetyöt