Partnerit

Kärkihankkeessa on mukana seitsemän suomalaista yliopistoa:

Oulun yliopisto

Oppimisanalytiikka on yksi yliopistomme monitieteisistä tutkimusaloista. Oppimisanalytiikan avulla tutkimme esimerkiksi opiskelijoiden erilaisia opintopolkuja. AnalytiikkaÄly -hankkeessa hyödynnämme kasvatuspsykologista tutkimusta oppimisesta, opiskelun hyvistä käytännöistä ja tuen tarpeesta sekä yliopisto-opiskelun pullonkauloista sujuvan yliopisto-opiskelun,ohjauksen ja johtamisen kehittämisessä. Oulun yliopiston tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta useat tutkimusyksiköt osallistuvat hankkeen pilottien suunnitteluun ja toteutukseen. Asiantuntemusta löytyy tiedon tilastollisesta analyysista, hahmontunnistuksesta, koneoppimisesta, tekoälystä, tiedon rikastuksesta sekä edellä mainittujen järjestelmien toteutuksesta. Oulun yliopisto vastaa lisäksi koko hankkeen koordinoinnista.

Aalto-yliopisto

Datan hyödyntäminen on Aallon digitalisaatiotiekartan tärkeimpiä tavoitteita. Aallossa AnalytiikkaÄly –hankkeen toteutuksesta vastaavat Oppimispalvelut ja Johtamisen tietopalvelut ja se limittyy saumattomasti Digital Aalto -kehitysagendaan. Oppimisanalytiikka on yksi yliopiston tutkimusalue.

Hankkeessa Aalto osallistuu olemassa olevien ratkaisujen ja datalähteiden kuvaamiseen, yliopiston johtamiseen indikaattoreiden ja työkalujen kehittämiseen sekä analytiikkatiedon hyödyntämiseen liittyvien toimintatapojen kehittämiseen sekä tietosuojakysymysten ratkaisemiseen.  Aalto vastaa hankkeen kolmannen työpaketin toteutuksen koordinoinnista. Työpaketissa tehdään opetusta ja opiskelua palvelevia käyttäjälähtöisiä kokeiluja, kehitetään toimintakulttuuria sekä tuotetaan mm. koulutusmateriaaleja ja julkaisuja.

Itä-Suomen yliopisto

AnalytiikkaÄly-hankkeen tuella parannamme opinto- ja oppimisprosessien seurantaa oppimisanalytiikkaa hyödyntämällä. Osallistumme koko hankkeen kehitystoimiin, mutta erityisesti selvitämme hankkeessa oppimisanalytiikan juridisia kysymyksiä, esimerkiksi liittyen rekisteri ja informaatio-oikeuteen. Selvityksessä huomioidaan sekä opiskelijoiden että henkilöstön näkökulma. Lisäksi pilotoimme oppimisanalytiikan käyttöä, erityisesti hyödyntämistä osana AHOT-prosesseja.

LUT-yliopisto

Hankkeessa LUT osallistuu mm. toimintakulttuurin kehittämiseen koostamalla järjestelmäriippumattomat määrittelyt yhteisillä toiminnanohjauksen kannalta keskeiselle tietosisällölle sekä eHOPSia hyödyntävää ennustemallille.

Lapin yliopisto

Lapin yliopisto on hankkeessa mukana pienellä osalla ja kerää omalta osaltaan tietoja oppimisen analytiikan datalähteistä. Erityisenä tehtävänä Lapin yliopistolla on data käytettävyyden lisääminen palvelumuotoilun keinoin.

Tampereen yliopisto

Osallistumme hankkeessa kaikkiin työpaketteihin ja koordinoimme sovelluskehitystyöpakettia, jossa rakennetaan käyttäjälähtöisesti opintojen suunnittelua, ohjausta ja hallintoa tukevia työkaluja. Kehitämme helposti integroitavia web-komponentteja mm. ohjaus- ja oppimisprosessien ja yksilöllisten dynaamisten opintopolkujen tukemiseen koneoppimis- ja tiedonlouhintamenetelmiä hyödyntäen.

Turun yliopisto

Turun yliopistossa toimiva Oppimisanalytiikan keskus ja Turun kauppakorkeakoulun koordinoima valtakunnallinen liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuus ovat hankkeen pilotteja. Näiden puitteissa pilotoidaan hankkeessa tuotettavia työkaluja ja toimintamalleja ja nämä puolestaan tuottavat hankkeen muille toimijoille tietoa ja palveluita oppimisanalytiikasta eri näkökulmista.

Muut yhteistyötahot

APOA -hanke http://apoa.tamk.fi/

CSC https://www.csc.fi/

CompLeap-hanke https://www.compleap.eu

DigiCampus –hanke https://digicampus.fi/digicampus/?lang=en

AVAIN-ryhmä  https://www.oulu.fi/avain/