Blogi

Oppimisanalytiikan linjaus suuntaa ja edistää analytiikan mielekästä käyttöä

Miksi ja miten oppimisanalytiikan linjausta on rakennettu?

Oppimisen muodot ja mahdollisuudet yliopistoissa moninaistuvat. Samalla opiskelijan toiminnasta sekä opetuksesta kertyvä datamäärä lisääntyy ja moninaistuu. Dataa analysoimalla voidaan paremmin ymmärtää oppimisen mahdollisuuksia sekä myös kapeikkoja. Oppimisanalytiikka on nopeasti kasvava alue, jolla tarkoitetaan oppijasta kertyvien tietojen keräämistä, mittaamista, analysointi ja raportointia siten, että tarkoituksena on ymmärtää ja optimoida oppimista ja oppimisympäristöjä (Siemens 2013).

AnalytiikkaÄly-hankkeen keskeisiä tavoitteita on tuottaa välineitä oppimisanalytiikan käytäntöjen tueksi. Näistä yksi on oppimisanalytiikan linjaus, joka sisältää tarkasti punnittuja, avoimia ja hyväksyttyjä periaatteita, ohjeita ja päätöksiä, jotka turvaavat analytiikan mielekkään käytön. Linjaus on monimuotoinen väline, jossa tulee huomioida oppimisen ja opettamisen strategisia, pedagogisia, eettisiä ja juridisia sekä teknisiä ja dataan liittyviä näkökulmia. Pohjimmiltaan oppimisanalytiikan linjaus siis tukee opiskelijoita sekä henkilöstöä oppimisanalytiikan ymmärrettävässä, yhdenmukaisessa ja vastuullisessa hyödyntämisessä. AnalytiikkaÄlyn linjaustyötä on valmisteltu Aalto-yliopiston johdolla, jonka tekemä pohjatyö ja linjausdokumentti palvelee kaikkia hankkeen toimijoita. Ensimmäisessä vaiheen Aallossa työstetty linjausdokumentti tulee seuraavassa vaiheessa työstettäväksi muiden yliopistojen omiin tarpeisiin.

Aallossa linjauksen tehtäväksianto vahvistettiin Oppimisen alueen ohjausryhmältä ja sitä varten kerätty linjaus-työryhmä koostui oppimispalveluiden (oppimisen ja opettamisen palvelut ja prosessit, pedagogiikka ja oppimisanalytiikan vastuu), johtamisen tietopalveluiden (osaamisalueena raportoinnit ja datan ylläpito, kehittäminen ja johtaminen), IT-palveluiden (oppimisen ja opetuksen järjestelmien kehittäminen ja palvelut sekä datan ja yliopiston analytiikan kehittäminen ja hallinta), akateemisten lakipalvelujen (tietosuoja ja muut juridiset asiat) sekä opettajien ja opiskelijoiden edustajista. Tämä edustuksellisuus on osoittautunut toimivaksi. Linjauksen tulee tukea yliopiston monia palveluprosesseja ja toimintakäytäntöjä, myös kehitteillä olevia, jonka vuoksi linjauksen kehittämisen on kytkeydyttävä tiivisti yliopiston eri osaamisalueisiin.

Linjaustyö on edennyt siten, että laajan kansainvälisen kirjallisuuskatsauksen pohjalta tarkensimme ensin oppimisanalytiikan periaatteet, joita haluemme noudattaa. Tämä toimi pohjustuksena varsinaisille linjauksen teemoille, joiden kautta oppimisanalytiikan käyttöä koskevat näkökulmat tarkentuivat. Keskeisiä esimerkkejä ovat olleet Sheila-verkoston luoma R.O.M.A. viitekehitys (Rapid Outcome Mapping System) sekä erityisesti JISC-yhteisön ja ORLA-yhteisön luomat linjauksen työstämisen ohjeet ja teemat. Olemme hyödyntäneet useaa kansainvälistä linjaustyötä, joista löytyy kattavasti esimerkkejä.

Oppimisanalytiikan käyttöä ohjaaviksi periaatteiksi valittiin seuraavat:

 1. Oppimisanalytiikan tavoitteiden ja käytäntöjen läpinäkyvyys sekä oikeus vaikuttaa omien henkilötietojensa käsittelyyn: Oppimisanalytiikan datan keräys ja käyttö, sen jakaminen ja datan eettinen käyttö perustuvat läpinäkyviin perusteisiin ja päätöksiin oppimisanalytiikan hyödyistä ja käyttötavoista  
 2. Yliopiston arvot ja strategia oppimisanalytiikan pohjana: Oppimisanalytiikan käyttö ja kehittäminen ohjautuvat yliopiston arvojen ja strategian mukaisesti.  
 3. Tasapuolisuus: Oppimisanalytiikan avulla pyritään ymmärtämään monimuotoisten opiskelijaryhmien tarpeita ja tarjoamaan heille tukea ja ohjausta ennakoivasti ja oikea-aikaisesti 
 4. Laadun parantaminen eri toimijoille: Opiskelijat voivat käyttää oppimisanalytiikkaa opintojen sujuvoittamiseen. Opetushenkilöstö voi käyttää oppimisanalytiikkaa opetuksen arviointiin ja kehittämiseen. Koulutusohjelmien johtajat sekä yliopiston johto voi käyttää oppimisanalytiikkaa johtamisen tukena sekä opetuksen laadun kehittämisessä. 
 5. Positiivisen opiskelukokemuksen vahvistaminen: Oppimisanalytiikan tarjotaan sisältöjä ja polkuja opiskelijan tukemaan henkilökohtaista suunnitelmaa ja opiskelijan hyvinvointia. 
 6. Henkilökohtainen tuki ja palaute: Oppimisanalytiikalla voidaan tunnistaa opiskelijoiden opiskeluun liittyviä tarpeita ja tarjota niihin henkilökohtaista tukea. 
 7. Oppimisanalytiikka opettajan ja ohjaajan tuen apuna: Ymmärrämme, että oppimisanalytiikan käyttö antaa vain osittaisen kuvan opiskelijoiden toiminnasta, suoriutumisesta, aktiivisuudesta, hyvinvoinnista ja muista tekijöistä. Tämän vuoksi oppimisanalytiikan tuloksiin nojautuvat tukitoimet arvioidaan ihmisten tekeminä. Oppimisanalytiikka täydentää kasvokkaisen ja verkkopohjaisen vuorovaikutuksen muotoja. 
 8. Datan ja algoritmien kriittinen tarkastelu: Tunnistamme, että data ja algoritmit voivat olla vääristyneitä. Työskentelemme systemaattisesti mahdollisen puutteellisen datan, virheellisten algoritmien sekä päätelmien ja vaikutusten korjaamiseksi. 
 9. Käyttäjäkeskeisyys oppimisanalytiikan kehittämisessä: Oppimisanalytiikan kehittäminen ja käyttö nojautuvat yliopiston eri toimijaryhmien käyttäjäkeskeiseen näkökulmaan.
 10. Digitaalisen kyvykkyyden kehittäminen: Oppimisanalytiikan käytöllä tuetaan opiskelijoiden ja henkilöstön ymmärrystä ja kyvykkyyttä toimia digitaalisissa ympäristöissä.

Varsinaiset linjauksen teemat pitävät sisällään tarkempia ohjeistuksia ja niihin liitetään yliopiston olemassa olevia muita linjauksia (esimerkiksi Tietosuojapolitiikka) ja dokumentteja (esimerkiksi Tiedonohjaussuunnitelma ja tietosuojailmoitus)

Oppimisanalytiikan linjauksen teemat 

 1. Oppimisanalytiikan osa-alueet ja vastuukysymykset 
 2. Tietosuojaperiaatteet oppimisanalytiikassa 
 3. Oppimisanalytiikan datan ja tulosten validiteetin varmistaminen 
 4. Pääsy analytiikan tuloksiin ja dataan 
 5. Positiivisten interventioiden oikeuttaminen ja mahdollistaminen 
 6. Oppimisanalytiikan haitallisten vaikutusten tunnistaminen ja huomiointi 

Oppimisanalytiikan käyttöönotto on juuri tuloillaan yliopistoissa. Linjaus on olennainen väline tämän toiminnan suuntaamisessa. Linjaus on myös elävä dokumentti, jota tulee tarkentaa kokemusten karttumisen ja analytiikan uusien mahdollisuuksien kautta.

Jiri Lallimo

Aalto-yliopisto

Lähteet

JISC, UK (2015). Code of Practice for Learning Analytics. (Noudettu 18.10.2019) 
https://www.jisc.ac.uk/sites/default/files/jd0040_code_of_practice_for_learning_analytics_190515_v1.pdf

Sheila-project, Supporting Higher Education to Intgrate Learning Analytics. (Noudettu 18.10.2019) https://sheilaproject.eu/

Siemens, G. (2013). Learning Analytics: The Emergence of a Discipline. American Behavioral Scientist, 57(10), 1380–1400. 

Blogi

Analytiikkaälyä turvallisesti tähän päivään ja avarakatseisesti ylihuomiseen

Näin vuodenvaihteessa useimmissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on analysoitu päättyneen vuoden tulostavoitteiden saavuttamista tutkintomäärillä koulutusohjemittain tai muiden valittujen kriteereiden mukaan. Näinä aikoina on myös käynnistynyt monissa oppilaitoksissa seuraavan lukuvuoden tutkintorakenteiden ja erilaisten opetuskokonaisuuksien valmistelu. Kuinkahan monessa oppilaitoksessa tuloksia on ennustettu perinteisellä kerroinajattelulla vaikkapa niin, että aloittaneista 70% valmistuu määräajassa? Seuraakohan tästä ennustemallista edelleen se, että toteutetaan tulevan lukuvuoden opetus kuten aina ennenkin?

On hiukan kiusallista, että juuri samaan aikaan AnalytiikkaÄly-hankkeen toteutusajankohdan kanssa on meneillään siirtyminen SISU- ja Peppi-järjestelmiin, jolloin osa ennustemallin kehityksestä todennäköisesti onkin uusien järjestelmien ominaisuuksien opettelua varsinaisen analytiikkatyökalun kehittämisen sijasta. Miksi kaikilla ei ole sama järjestelmä käytössä? Oman haasteensa kokonaiskuvaan luo täydellä voimallaan jokin aika sitten hyväksytty tietosuojalaki. Tämä taas on johtanut siihen, että jopa analytiikan kehitystyössä olemme joutuneet olemaan kovin varovaisia ”oikeiden” ennustemallien kehittämisessä.

Onneksi hankkeessa olemme yhdessä tunnistaneet edellä kuvatut vaaranpaikat ja pystymme katsomaan kokonaisuutta avarakatseisesti siten, että ensin tunnistamme ja tunnustamme jo olemassa olevat ja ainakin jossakin korkeakoulussa käytössä olevat todelliset ennustemallit. Vasta tämän jälkeen kehitämme uusia, tarkoituksenmukaisia analytiikkatyökaluja. Tällä tavoin toimien emme tule keksineeksi jotakin sellaista, joka jo olisikin valmiiksi saatavilla SISU:sta tai Pepistä. Analytiikkatyökalujen kehitystyön tueksi onkin perusteltua ajatella aikajana kolmeen osaan jaettuna: jo olemassa olevat, huomisen ja ylihuomisen ennustemallin työkalut.

Tällä hetkellä voimme jo varsin luotettavasti poimia SISU:sta esimerkiksi opiskelijakohtaiset HOPS:t, opiskelun kuormittavuustiedot periodeittain, valmistuneiden määrät koulutustuotteittain jne. Nämähän eivät tosin vielä varsinaisesti ennusta mitään, vaan kuvaavat jo tapahtunutta.  Pienellä työmäärällä on kuitenkin suhteellisen helppoa saada huomiseksi lisäominaisuuksina mahdollisuus hakea kunkin opiskelijan tai opiskelijaryhmän seurantatiedot opintojen aloitusvuoden mukaan, ja arvioida saavutettavien tutkintojen määrä koulutustuotteittain ennakoiden seuraavien 3-4 vuoden kehitysnäkymiä. Nämä esimerkit kuvastavat pyrkimystä esittää analytiikan tulokset trendeinä, jotka tukevat nykyistä paremmin sekä opiskelijan opintojen etenemisessä, että koulutustuotteen johtamisessa tarvittavien toimenpiteiden valintaa. SISU:n ominaisuuksia hyödyntäen on myös helppo tuottaa järjestelmälähtöisiä hälytyksiä niin opiskelijoille kuin johdolle, jos esimerkiksi opiskeluaika uhkaa venyä tai tutkintotavoitteiden määrä ei näyttäisi täyttyvän. Tällöin korjaaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä välittömästi, eikä tapahtunutta vahinkoa tarkastella vasta jälkikäteen.

Hankkeen loppupuolella meillä on varmaankin jo valmius esittää ylihuomisen ennustemalliin koulutustuotteiden suunnittelun tueksi työkalu, jonka avulla työnantajapalautteet ja työmarkkinoiden osaajatarpeet voidaan liittää osaksi koulutustuotteen tuottavuusanalyysiä. Koska katsomme hankkeessa vahvasti tulevaan, on mielestämme hyvinkin perusteltua jatkaa kehitystyötä myös ”ylihuomisen” jälkeen. Toivottavasti hankkeen rahoittaja näkee asian samansuuntaisesti, kun jatkohankkeiden ideointi tulee ajankohtaiseksi.

Katriina Mielonen ja Harri Eskelinen

Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

Blogi

Menneitä ja tulevia askeleita

AnalytiikkaÄlyn hankekautta on jäljellä nyt vajaa vuosi. Kokoonnuimme hanketoimijoiden kanssa tammikuun lopuksi Turkuun katsastamaan hankkeen ajankohtaisia kysymyksiä. 

Tähän mennessä hankkeen puolentoista vuoden toimintakauden aikana on ehtinyt tapahtua jo paljon. Työ alkoi syksyllä 2018 opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttäjätarpeita kartoittavilla työpajoilla, joita järjestettiin hankeyliopistoissa pitkin maata. Työpajoja seurasi keväällä 2019 kysely, jolla edelleen täydennettiin tietoja analytiikan tarpeista.  

Kerätyn tiedon pohjalta on alettu tuottamaan hankkeen omaa AnalytiikkaÄly-sovellusta sekä analytiikkatyökaluja Oulun yliopiston omaopettajille. Lisäksi analytiikan käyttöä varten on tehty selvitystyötä analytiikan juridisista kysymyksistä, yliopistotason policy-työstä, riskien tunnistamisesta sekä analytiikan käytöstä ennustamisessa

Turun tapaamisessa fokus oli seuraavissa askeleissa, joissa painottuu erityisesti käynnissä oleva sovelluskehittäminen ja sen pilotointi. Alkaneen vuoden aikana pääsemme tosissaan pilotoimaan hankkeen sovellusta. Keväällä aloitamme sovelluksen opiskelijanäkymästä ja syksyn puolelle pilotoitavaksi saadaan ohjaajien ja johdon näkymät. Pilotointeihin haetaan testaajia eri korkeakouluista ja niistä tiedotetaan kohderyhmiä, kun ne tulevat ajankohtaisiksi. 

Haluamme myös jakaa hankkeen tuloksia laajemmalle yleisölle ja yhtenä kanavana tähän tulemme toteuttamaan vuoden 2020 aikana kolme webinaaria. Aiheet sekä ajankohdat näet alta ja tarkempia linkkejä kannattaa odotella näiltä sivuilta sekä hankkeen somekanavilta. 

 • Tietosuojaperiaatteet, riskiarvio ja vaikutustenarviointi, 21.4.2020 klo 14-15 
 • AnalytiikkaÄly-sovellus, Student Dashboard, 27.5.2020 klo 13-14 
 • Opintopolku palvelupolkuna – analytiikan näkökulmia, 18.8.2020 klo 13-14 

Lisäksi Oulun Pedaforumin yhteydessä 19.8.2020 järjestetään avoin oppimisanalytiikan verkostotapaaminen. Tervetuloa mukaan! 

Janne Mikkola 

Turun yliopisto 

Blogi

Läpinäkyvää analytiikkaa eri käyttäjäryhmille

Analytiikkaälyn käyttäjätarvekyselyissä lähdettiin liikkeelle arkihavainnosta, että oppimisanalytiikka ja sen käyttäminen ei ole termeinä tuttu opiskelijoille tai edes henkilökunnalle. Vastaajille oli toki selvää, että erilaisissa rekistereissä on tietoa opiskelijoista, opinnoista ja koulutuksista, mutta varsinaisesti oppimisanalytiikka ei ole käsitteenä erityisen tuttu. Esimerkiksi Tampereen yliopistossa ei ole toimintoa “oppimisanalytiikka”. 

Hankkeessa toteutettiin käyttäjätarvekyselyitä keväällä 2019 kuudessa partneriyliopistossa. Kyselyitä oli yhteensä viisi ja ne oli kohdistettu eri käyttäjäryhmille: opiskelijoille, opettajille, tutoropettajille/omaopettajille, opintokoordinaattoreille sekä koulutuksesta vastaaville. Kyselyyn vastasi 183 opiskelijaa ja 170 henkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. Eri käyttäjäryhmille suunnatuilla kyselyillä saatiin selville, minkälaisia opiskeluun liittyvän analyyttisen tiedon hyödyntämisen tarpeita eri käyttäjäryhmillä on. Rikasta aineistoa saatiin erityisesti avoimista kysymyksistä, joissa selvitettiin, miten yliopiston tulisi hyödyntää rekisteridataa sekä minkälaisia eettisiä kysymyksiä liittyy rekisteridatan hyödyntämiseen. Avoimia vastauksia kertyi hyvin, sillä noin puolet vastaajista vastasi myös näihin avoimiin kysymyksiin. 

Sekä opiskelijat että henkilökunta olivat erityisen yksimielisiä opiskeludatan hyödyntämisestä yliopistossa. Reilu puolet vastaajista kertoi avoimissa vastauksissa toivovan yliopiston hyödyntävän rekisteridataa opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen. Eettisiä kysymyksiä käsittelevissä vastauksissa sen sijaan nousi esiin erilaisia näkemyksiä eri käyttäjäryhmillä. Opiskelijat pitivät mm. ohjeistusta, läpinäkyvyyttä, tietojen vaikutusta ja väärinkäyttöä sekä arkaluonteisen tiedon käyttöä suurimpina eettisinä ongelmina. Henkilökunta piti pitkälti näitä samoja asioita eettisinä ongelmina, mutta henkilökunnan joukossa oli yllättävän monta henkilöä (13,8 % kysymykseen vastanneista), joiden mielestä rekisteritiedon hyödyntämiseen ei liity lainkaan eettisiä ongelmia. Tämä oli mielenkiintoinen tutkimustulos, sillä kysymykseen ei oltu annettu valmiita vastausvaihtoehtoja vaan jokainen vastaaja sai kirjoittaa omia näkemyksiään siitä, mitä eettisiä kysymyksiä rekisteritiedon hyödyntämiseen liittyisi. 

Opiskelijoiden ja henkilökunnan poikkeaviin näkemyksiin lienee selityksenä asian lähestyminen eri näkökulmista. Opiskelijat eivät välttämättä ole täysin sisäistäneet analytiikan tarjoamia mahdollisuuksia heidän opintojensa tai yleisen yliopistonhallinnon vinkkelistä. Henkilökunnalla saattaa taas olla hyvin välineellinen suhtautuminen oppimisanalytiikan hyödyntämiseen. Opiskelijalle oman datan luovuttaminen on myös henkilökohtainen asia, henkilökunta näkee opiskelijat kuitenkin osittain myös kasvottomana massana. Mitään varsinaista ristiriitaa asiassa ei kuitenkaan ole, vaan ne edustavat analytiikan eri puolia esimerkiksi yksityisyyttä ja tuottavuutta. Tärkeintä lienee se, että eri toiminnallisuudet ja niiden merkitys on tarkkaan mietitty, eettisesti perusteltu ja kaikkien osapuolten hyväksyttävissä. Tulosten perusteella oppimisanalytiikassa riittää vielä runsaasti tehtävää. Käyttäjille tulee tarjota koulutusta yleisesti analytiikasta sekä erityisesti erilaisten palvelujen ja sovellusten käyttöön. Tähän yhteyteen tulisi liittää myös keskustelu analytiikan eettisestä käyttämisestä ja analytiikan pelisäännöistä. 

Hanna Lindsten

Jussi Okkonen

Tampereen yliopisto